Павукі

Саламяныя павукі – наша традыцыя.

Саламяныя павукі – адзін са старэйшых вырабаў з саломы. Нашы продкі вешалі іх перад Новым Годам ў найбольш важным месцы, каб ахоўваць дом і гаспадароў. Праз год старога „павука” спальвалі, а наяго месцы вешалі новага.

„Павук” вісеў таксама над дзіцячай калыскаю, над галовамі маладажонаў падчас шлюбу. Вералі, што ў хаце, у якой пад столлю круціцца саламяны павук, заўсёды пануе добры настрой, гармонія і лад.

Згода, лад і добры настрой завітаў таксама ў Дубічы Царкоўныя, дзе мы супольна стварылі свой абярэг.

*Pająki słomiane są jednym z najstarszych dzieł ze słomy. Nasi przodkowie wieszali je przed Nowym Rokiem w najbardziej honorowym miejscu, aby chronić dom i właścicieli. Rok później stary „pająk” był palony, a na jego miejscu pojawiał się nowy.

„Pająk” wisiał również nad kołyską dziecka, a także nad głowami nowożeńców w czasie ślubu. Wierzono, że w domu, w którym pod sufitem krąży „pająk” ze złotej słomy, zawsze panować będzie harmonia, porządek i dobre samopoczucie.

Zgoda, porządek i dobre samopoczucie są również w Dubiczach Cerkiewnych, gdzie wspólnie wykonaliśmy nasz abiareh.

Праект „Беларускаія Вячоркі” суфінансаваны Міністэрствам Унутраных Спраў і Адміністрацыі РП / Projekt „Wieczorki Białoruskie” współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji