Misja

Cele Fundacji:

  1.  Wspieranie społecznej aktywności obywateli, w tym między innymi takich grup społecznych, jak osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci, młodzież, kobiety oraz inne grupy społeczne wymagające wsparcia.
  2. Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin
  3. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
  4. Wspieranie, podejmowanie, realizacja i promocja różnorodnych działań edukacyjnych, integracyjnych i terapeutycznych na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  5. Wspieranie i promocja działań i inicjatyw społecznych na rzecz budowy otwartego społeczeństwa.
  6. Wspieranie i promocja działań i inicjatyw przedstawicieli mniejszości narodowych.
  7. Sprzyjanie zwiększeniu aktywności, samodzielności i integracji społecznej oraz zawodowej.
  8. Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami i placówkami o podobnych celach działania w kraju i za granicą.
  9.  Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej, w tym rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej na rzecz budowy otwartego społeczeństwa.