Chleb nasz…

Gdzie mogą się spotkać mieszkanki Kuzawy i Tofiłowców? W Wilukach na pieczeniu chleba. Mistrzyni Maria Sajewicz o przepisach mówiła, smakołykami częstowała, zakwas rozdawała. Pyszny chlebek się piekł i pachniał na cały dom.

Projekt „Wieczorki Białoruskie” współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych I Administracji

Дзе могуць сустрэцца жыхаркі Кузавы і Тафілаўцаў? У Вілюках падчас пячэння хлеба. Майстрыха Марыя Саевіч пра рэцэпты расказвала, смакавітасцямі частавалв, заквас раздавала. Смачны хлеб пёкся і арамат быў у цэлай хаце.

Праект „Беларускія вячоркі ” суфінансаваны Міністэрствам Унутраных Спраў і Адміністрацыі РП