COP szkolenie 2

Działalność odpłatna i nieodpłatna, działalność gospodarcza NGO, spółdzielnia socjalna – tematy kolejnego spotkania w ramach projektu „NATURAlnie Hajnówka”

Projekt „NATURAlnie Hajnówka”, współfinansowany przez Urząd Miasta Hajnówka w ramach realizacji zadań publicznych w sferze rewitalizacji, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz działań na rzecz organizacji pozarządowych w 2020 r. (projekt „Hajnówka OdNowa. Kooperacja w rewitalizacji – doświadczenia z Reggio Emilia”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.)