Konkursy promujące rodzinną formę pieczy zastępczej i bezpieczną rodzinę

            Konkurs literacki na wiersz/rymowankę pt. „Moja rodzina” oraz Konkurs plastyczny „Moc ma rodzina” pod Patronatem Starosty Hajnowskiego organizują:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce,

Dom Dziecka im. Haliny Kopalińskiej w Białowieży

Fundacja na rzecz budowy otwartego społeczeństwa ONI – TO MY.

Celem konkursu jest: zachęcanie dzieci i młodzieży do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej i plastycznej, rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych autorów, propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego, poszukiwanie nowych kandydatów na rodziny zastępcze, kształtowanie postaw prospołecznych wśród dzieci i młodzieży, zwiększenie akceptacji społecznej dla wychowanków rodzin zastępczych oraz promowanie bezpiecznego rodzicielstwa.

            Konkurs skierowany jest do podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych oraz wszystkich młodych osób z Powiatu Hajnowskiego chcących zaprezentować swoją twórczość.

            Wiersze/rymowanki oraz prace plastyczne mają odzwierciedlać pozytywne aspekty rodzicielstwa zastępczego i budować korzystny klimat społeczny wokół opieki zastępczej. Regulaminy konkursów znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej http://bip.pcprh.wrotapodlasia.pl

            Prace mogą być wykonane indywidualnie bądź grupowo. Prace zgłoszone na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach. Konkurs literacki jest ograniczony do 10 wersów. Prace konkursowe powinny być opisane następującymi danymi: imię i nazwisko autora pracy, wiek oraz dane do kontaktu. Każdy uczestnik konkursu może przesłać jedną pracę.

            Uczestnicy Konkursu składają prace do dnia 28 maja 2021r. do godziny 15.30. Prace literackie mogą być wysyłane indywidualnie przez uczestników lub przez rodzinę w formie mailowej na adres domdziecka_bialowieza@powiat.hajnowka.pl z dopiskiem: Konkurs Literacki „Moja rodzina”, zaś prace plastyczne dostarczone pocztą tradycyjną lub osobiście do siedziby Domu Dziecka, ul. Parkowa 2, 17-230 Białowieża, z dopiskiem na kopercie Konkurs Plastyczny: „Moc ma rodzina”.

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rozstrzygnie konkurs dokonując wyboru najlepszych prac konkursowych indywidualnie lub grupowo w kategoriach wiekowych:

I kategoria do 10 r.ż., II kategoria 11-14 r.ż., III kategoria 15-18 r.ż., IV kategoria 19-21 r.ż.

            Nagrodami dla laureatów w każdej kategorii będą upominki rzeczowe, a nagrodzone prace znajdą się w dokumentach promujących rodzicielstwo zastępcze. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych organizatorów.

Zachęcamy gorąco do wzięcia udziału w naszych konkursach i włączenia się w ideę promowania rodzinnej pieczy zastępczej i bezpiecznego rodzicielstwa.