Tutaka-Tamaka

Na zaproszenie byliśmy Тутака… Тамака… Усюдыка…

Ткалі, лялькі маталі…