Bez kapusty w brzuchu pusto…

Капуста. Талакою шаткавалі, мяшалі, смакавалі. Дубна, а ў ім госьці з Кузавы, Боцек, Гайнаўкі ды Крывятыч. Пасля супольнай працы конкурсы ды забавы, а потым пачастунак ды сьпевы.Kapusta.

Tłoką szatkowali, mieszali, próbowali. Dubno, a w nim również goście z Kuzawy, Bociek, Hajnówki oraz Krywiatycz. Po wspólnej pracy konkursy, zabawy, poczęstunek i śpiewy.

Праект „Беларускія вячоркі ” суфінансаваны Міністэрствам Унутраных Спраў і Адміністрацыі РП

Projekt „Wieczorki Białoruskie współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych I Administracji.