Sprawozdawczość NGO

Obowiązki organizacji pozarządowej, min: obowiązki związane z finansami, z księgowością i podatkami, z ludźmi w organizacji, obowiązki wobec różnych urzędów, sprawozdania – sprawozdawczość projektowa, sprawozdawczość wobec ministerstw, Urzędu Skarbowego, ZUS, GUS oraz innych instytucji. Sprawozdania finansowe i merytoryczne – jak je przygotować, gdzie i kiedy składać.

Spotkanie odbyło się ramach projektu „NATURAlnie Hajnówka”, współfinansowanego przez Urząd Miasta Hajnówka w ramach realizacji zadań publicznych w sferze rewitalizacji, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz działań na rzecz organizacji pozarządowych w 2020 r. (projekt „Hajnówka OdNowa. Kooperacja w rewitalizacji – doświadczenia z Reggio Emilia”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.)